Missie en Opdrachten

Missieverklaring van SEL Zorgnetwerk Zenneland

De SEL wil via de structurele organisatie en de inzet van zijn leden een optimaal welzijn van de hulpbehoevende patiënt bekomen in de thuis- of thuisvervangende situatie. Dit welzijn wordt nagestreefd door een multidisciplinaire aanpak, waarbij alle actoren binnen hun mogelijkheden en met behoud van professionele voldoening, samenwerken.

SEL: Samen werken aan de Eerste Lijn

Het SEL Zorgnetwerk Zenneland is een koepelorganisatie met als voornaamste taak het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.

Het SEL tracht dit te realiseren door:

  • het voortdurend inventariseren van een overzicht van zorg- en hulpverleners, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties en het actief bekendmaken van dit overzicht.
  • multidisciplinair overleg te organiseren rond patiënten en hun omgeving en de betrokken zorg- en hulpverleners.
  • te zorgen voor een vlotte samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de ziekenhuizen.
  • het organiseren van vormingen zowel voor professionelen als voor het brede publiek.
  • het helpen uitwerken van nieuwe initiatieven die door de overheid worden genomen.
  • samenwerkingsinitiatieven uit te werken volgens bestaande vragen en noden in het werkveld.
  • lokale besturen te helpen met de opmaak van hun lokaal sociaal beleidsplan.